regulamin festiwalu

REGULAMIN FESTIWALU FILMOWEGO KINO DZIECI
22 września – 30 września 2018 r.

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczy Festiwalu Filmowego Kino Dzieci (dalej: „Festiwal”), który
odbędzie się w dniach 22.09-30.09. 2018 r. w Warszawie, Wrocławiu,
Częstochowie, Elblągu,, Gdańsku, Gliwicach, Grodzisku Mazowieckim, Jarocinie,
Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Słupsku,
Sosnowcu, Szamotułach, Szczecinie oraz Toruniu.
2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, REGON:
01550390400000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000162000 (dalej: „Organizator”).
3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci w
wieku 4-12 lat. Festiwal skierowany jest do rodziców i opiekunów z dziećmi, a także
do grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli.
4. Festiwal jest finansowany z funduszy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, , Urzędu
m. st.. Warszawy oraz Kreatywnej Europy.
5. Festiwalowi towarzyszyć będą: Warsaw Kids Film Forum (wydarzenie dla branży
filmowej), O kinie młodego widza – konferencja dla pracowników kin, Kino Dzieci o
wychowaniu – wydarzenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli; warsztaty dla dzieci
i rodziców oraz szkół i przedszkoli uczestniczących w Festiwalu, konferencje,
dyskusje panelowe oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. Do uczestnictwa w
imprezach towarzyszących Festiwalowi stosuje się odpowiednio postanowienia
dotyczące zasad uczestnictwa w Festiwalu.
6. Szczegółowe informacje odnośnie programu Festiwalu oraz lokalizacji Festiwalu w
poszczególnych miastach podane zostaną przez Organizatora na stronie:
www.kinodzieci.pl.

2. Zasady wstępu na Festiwal

1. Wstęp na teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej bilet, przy czym liczba
miejsc podczas danego pokazu filmowego jest ograniczona. Zasady nabywania
biletów na pokazy oraz pozostałe wydarzenia festiwalowe określone zostaną przez
Organizatora na stronie: www.kinodzieci.pl.
2. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia do 18 roku
życia uczestniczy w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz filmowania wyświetlanych
podczas Festiwalu filmów.
4. Osoby uczestniczące w seansach filmowych odbywających się w ramach
Festiwalu zobowiązane są do wyłączenia na czas ich trwania telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.

3. Program
1. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:
a) Konkurs filmów pełnometrażowych na który składa się 8 filmów wyprodukowanych
w latach 2016-2018 skierowanych dla widzów w wieku 4-12 lat. W konkursie
prezentowane są pełnometrażowe filmy animowane oraz aktorskie.
b) Konkurs filmowych odkryć – wybór 7 filmów pokazujących różnorodność
gatunkową i stylistyczną kina dla młodych widzów wyprodukowanych w latach 2017-
2018.
c) Sekcje tematyczne i pokazy specjalne będące pokazami pozakonkursowymi.

4. Jury i nagrody

1. Podczas festiwalu zostaną przyznane 4 nagrody honorowe, niemające charakteru
majątkowego, w postaci tytułu „Najlepszego filmu”, w kategoriach:
a) Nagroda Dziennikarzy,
b) Nagroda konkursu filmowych odkryć,
c) Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych (dalej: SKSiL)
d) Nagroda Publiczności.
e) Nagroda jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA)
2. Nagroda Dziennikarzy przyznawana jest przez jury składające się z dziennikarzy
zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów
wybranych przez Organizatora.
3. Nagroda konkursu filmowych odkryć przyznawana jest przez jury składające się z
reżyserów, twórców, ilustratorów i twórców innych dziedzin kultury i sztuki
zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów
wybranych przez Organizatora.
4. Nagroda SKSiL przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów,
scenarzystów i producentów zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury
podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie
odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
5. Nagroda jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA)
przyznawana jest przez jury składające się z reprezentantów ECFA zaproszonych na
Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych
przez Organizatora.
6. Każdy juror może głosować tylko na jeden film. W przypadku uzyskania przez dwa
lub więcej filmów równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego jury,
którego każde z jury wybiera spośród swoich członków przed przystąpieniem do
głosowania.
7. Decyzja jury w zakresie przyznania nagrody jest decyzją ostateczną i nie
przysługuje od niej odwołanie.
8. Nagroda Publiczności przyznawana jest przez publiczność festiwalową ze
wszystkich festiwalowych miast (dorosłych i dzieci), która głosuje na wybrany film
przy użyciu kart do głosowania otrzymanych przed wejściem na salę kinową.
Nagroda Publiczności zostanie przyznana filmowi, który otrzyma największą liczbę
głosów wśród publiczności. Nagroda Publiczności przyznawana jest filmowi z sekcji
Konkurs długich metraży.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród bądź
wyróżnień.
10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas gali finałowej i na stronie
internetowej Organizatora: www.kinodzieci.pl. Termin i miejsce przeprowadzenia gali
finałowej ogłoszone zostaną przez Organizatora odrębnie.

5. Goście festiwalowi

W Festiwalu wezmą udział zaproszeni przez Organizatora twórcy filmowi,
przedstawiciele prasy, dystrybutorzy, producenci, a także osoby związane ze sztuką
audiowizualną, tworzoną dla dzieci.

6. Postanowienia końcowe

1. Organizator informuje, że w przypadku zaistnienia przyczyn uzasadniających
odwołanie Festiwalu (w szczególności podyktowanych względami bezpieczeństwa),
poinformuje o tym uczestników Festiwalu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na
stronie internetowej Organizatora: www.kinodzieci.pl oraz umieszczenie stosownej
informacji na terenach festiwalowych.
2. Postanowienie ustępu 1 powyżej stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której
zaistnieją przyczyny uzasadniające zmianę daty, godziny rozpoczęcia lub miejsca
organizacji Festiwalu, lub też zmianę programu artystycznego.
3. Organizator informuje, że podczas Festiwalu (na terenie obiektów festiwalowych,
podczas wydarzeń odbywających się w ramach programu Festiwalu) może być
dokonywana rejestracja fotograficzna dokumentująca wydarzenia.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2018 r.
5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.kinodzieci.pl
oraz będzie dostępny na terenach festiwalowych w dniach . 22.09-30.09.2018 r.